User Tools

Site Tools


products:ict:erp-crm-scm:crm_benefits_in_farsi

استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در کسب و کارهای امروزی، امری بسیار حیاتی و مهم به شمار می‌رود. در زیر به برخی از مزایای استفاده از CRM در کسب و کارها اشاره می‌کنیم:

مدیریت بهتر فرآیند فروش: با استفاده از CRM، می‌توان اطلاعاتی از مشتریان دریافت کرد که برای پیگیری بهتر و موثر فرآیند فروش، اطلاعات ارزشمندی محسوب می‌شوند. همچنین، با استفاده از CRM، می‌توان فرآیند فروش را بهبود بخشید و نیازهای مشتریان را بهتر درک کرد.

بهبود ارتباط با مشتریان: با استفاده از CRM، می‌توان روابط خود را با مشتریان بهبود بخشید. با ذخیره اطلاعاتی در مورد مشتریان، می‌توان به صورت سریع و دقیق به نیازهای آن‌ها پاسخ داد و با آن‌ها در ارتباط بود.

بهبود ارتباط داخلی سازمان: با استفاده از CRM، می‌توان اطلاعاتی را که در مورد مشتریان جمع آوری شده است، با اعضای سازمان به اشتراک گذاشت و فرآیند کاری را بهبود بخشید.

تجزیه و تحلیل داده‌ها: با استفاده از CRM، می‌توان داده‌هایی را درباره فعالیت‌های فروشی، رفتار مشتریان و عملکرد سازمان جمع آوری کرد و این اطلاعات را برای تجزیه و تحلیل به کار گرفت.

بهبود سازماندهی فرآیند‌ها: با استفاده از CRM، می‌توان به صورت دقیق فرآیند‌هایی مانند تعقیب کارهای فروش و پاسخ به سوالات مشتریان را سازماندهی کرد و بهبود بخشید


The use of customer relationship management system (CRM) in today's businesses is considered very vital and important. Below are some of the benefits of using CRM in businesses:

Better management of the sales process: by using CRM, you can get information from customers, which is valuable information for better and effective follow-up of the sales process. Also, by using CRM, you can improve the sales process and better understand the needs of customers.

Improving communication with customers: By using CRM, you can improve your relationship with customers. By storing information about customers, it is possible to respond to their needs quickly and accurately and communicate with them.

Improve internal communication of the organization: By using CRM, the information collected about the customers can be shared with the members of the organization and improve the work process.

Data analysis: Using CRM, data about sales activities, customer behavior and organizational performance can be collected and used for analysis.

Improve the organization of processes: Using CRM, you can accurately organize and improve processes such as tracking sales and answering customer questions.

products/ict/erp-crm-scm/crm_benefits_in_farsi.txt · Last modified: 2023/03/26 17:02 by wikiadmin